Szybki kredyt dla zadłużonych z komornikiem niedostępny w banku

Osoby mocno zadłużone mogą mieć problem z otrzymaniem kolejnego zobowiązania finansowego wobec banku. Liczba osób, które nie są w stanie spłacić wszystkich swoich zaciągniętych kredytów i pożyczek stale rośnie. Jak czytamy na stronie ING Banku Śląskiego, taki obrót sprawy może mieć związek ze spowolnieniem gospodarczym i zwiększeniem bezrobocia.

Czy bank udzieli mi pożyczki?

Pożyczka dla zadłużonych jest produktem właściwie niedostępnym w bankach. Wszystkie banki prowadzą działalność w oparciu o przepisy prawa bankowego, czyli zespołu norm regulujących między innymi sposoby udzielania pożyczek i kredytów. Nadmierne zadłużenie definiowane jest przez wiele banków, jako duży problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań – a przez to, banki te odrzucają wnioski osób zadłużonych.

ING Bank Śląski:
„Nadmierne zadłużenie polega na zaciągnięciu kredytów, których spłata z powodu ich liczby lub zbyt dużej wartości staje się ogromnym obciążeniem domowego budżetu. (…) Zmniejszenie dochodów czy utrata pracy mogą spowodować poważne trudności w regulowaniu zobowiązań.”

liczymy pieniądze

Co na to prawo bankowe?

Wszystkie zapisy prawa bankowego muszą być przez banki absolutnie respektowane. Jest to kolejny powód dla którego banki nie mogą oferować produktu, takiego jak pożyczka dla zadłużonych.

  • Wszystkie akty prawne dostępne są w Internecie na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Każdy ma do nich wolny dostęp, dlatego łatwo sprawdzić jest zapisy prawa w przypadku odrzucenia wniosku o kredyt bankowy bez podania przez bank przyczyny takiego stanu rzeczy.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939)
    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939

W artykule 70 przedstawionej ustawy znajdujemy zapis:

„Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ustawie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.”

Bank nie udzieli więc pożyczki osobie zadłużonej, która uprzednio nie spłaciła swoich zobowiązań i w związku tym nie posiada w chwili obecnej opisanej przez ustawę zdolności kredytowej. Ale czy na pewno?

Kredyt bez zdolności kredytowej?

Wczytując się dalej w zapisy prawa bankowego, dowiadujemy się, że istnieją wyjątkowe sytuacje, w których bank mimo wszystko może zgodzić się na udzielnie kredytu, nawet osobie, która zdolności kredytowej nie posiada.

„Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod (odpowiednim) warunkiem.”

Należy spełnić wtedy jeden z dwóch stawianych przez bank warunków, z obowiązkiem spełnienia warunku pierwszego (drugi warunek jest więc właściwie opcjonalny). Pożyczka dla zadłużonych dostępna jest osobom, które posiadają mienie mogące być zabezpieczeniem spłaty kredytu lub, które przedstawią >„program naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie”.

Więcej użytecznych wiadomości na powyższy temat znajduje się pod adresem: http://guldeny.pl/?p=365.

Dodaj komentarz